OCHRANNA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S § 13 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV („ZÁKON“)

Ochranna súkromia naších zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochrannu v maximalnej možnej miere.

Hugo reality s.r.o., M. R. Štefánika 4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 48133825( ďalej len Hugo reality s.r.o. alebo Ziadnedlhy.sk? ), email:info@ziadnedlhy.sk, tel.: +421 918 623 169.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.

Spracovávame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, a dátum narodenia.

Kontaktné údaje: emailová adresa a telefónne číslo.

Ůdaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum a čas nákupu, údaje o poskytnutých zľavách.

Údaje o ponúkanej nehnuteľnosti: typ nehnuteľnosti, stav nehnuteľnosti, obytná plocha nehnuteľnosti a navrhovaná cena.

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracovávame na účel vypracovania cenovej ponuky a  komunikáciu s vami. Osobné údaje spracúvame na základe podpísania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Marketing: Na základe registrácie do Couture vernostného programu vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách poštou, emailom, SMS správou, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak aby neboli pre vás obťažujúce. Spracovanie na účely marketingu možno však považovať za spracúvanie na účeli našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracuvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre Hugo reality s.r.o. alebo Ziadnedlhy.sk, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracovania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti Hugo reality s.r.o. alebo Ziadnedlhy.sk?, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať služby Hugo reality s.r.o. alebo Ziadnedlhy.sk? alebo vám nebude možné vypracovať cenovú ponuku.      

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci Hugo reality s.r.o. alebo Ziadnedlhy.sk?. Údaje poskytujeme naším dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania.

Našimi dodávateľmi sú : poskytovatielia IT služieb, poskytovatelia účtovných služieb poskytovatelia právnych služieb a poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),

  • právo na opravu (§ 22 Zákona),

  • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),

  • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),

  • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),

  • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),

  • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),

  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Hugo reality s.r.o. alebo Ziadnedlhy.sk?, elektronicky na emailovu adresu info@ziadnedlhy.sk alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti.

Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos vašich osobných údajov sme povinný overiť vašu totožnosť a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotografiou. Z tohto dôvodu je takéto žiadosti možné podávať len osobne v sídle spoločnosti.

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.